Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Оформлення статті має відповідати постанові ВАК України щодо підвищення вимог до фахових видань. З вересня 2017 року згідно із Законом України «Про вищу освіту» не допускається використання авторами даних, які було представлено в захищених ними дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.

Текст статті повинен складатися з наступних елементів:

 1. Номер УДК.
 2. Міжнародний індивідуальний номер науковця ORCID: https://orcid.org/signin.
 3. Ім’я, прізвище, інформація про автора (учене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор).
 4. Назва статті.
 5. Вступ – постановка проблеми, її актуальність і новизна для теорії та практики (ці пункти мають бути чітко сформульовані).
 6. Мета й завдання. Завдання повинні узагальнювати дані, спрямовані на формулювання гіпотези або концепції дослідження, а також умови його проведення.
 7. Методи дослідження. Методи дослідження передбачають опис способів, принципів або параметрів здійснюваного дослідження. Тобто необхідно розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати. Згадування лише імен авторів і назв їхніх наукових концепцій не допускається.
 8. Результати. Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 9. Висновки. Висновки дослідження стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими в роботі завданнями.
 10. У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 15 % від загальної кількості), а також/або посилання на статті авторів, які раніше було надруковано у збірці "Київське музикознавство" (з архівом номерів можна ознайомитися на даному сайті, а також на веб-сторінці збірки на офіційному сайті КМАМ ім. Р. М. Глієра: https://glieracademy.org/golovna/nauka/vidannya-5/kiymuz/archivvidannya/).
 11. Анотації/abstracts:

а) мовою статті (500–700 знаків);

б) наукові реферати (обсягом понад 1800 знаків) двома іншими мовами (наприклад, якщо стаття українською мовою, то анотації – англійською та російською).

В анотації необхідно чітко вказати (рубрикувати):

 • актуальність дослідження – в одному реченні (relevance of the study);
 • мету дослідження (main objective(s) of the study);
 • методи (methodology), які розкривають механізм проведеного дослідження;
 • головні результати й висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їхня значимість (significance) для мистецтва, науки, освіти тощо.

Після кожної анотації наводяться ключові слова (3–7).

 1. Список літератури, в оформленні якого необхідно дотримуватись правил бібліографічного опису джерел, наведених у Національному стандарті України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 2. Після списку літератури (мовою оригіналу) у статті подаються References, які слід оформлювати за міжнародним стандартом: http://www.citethisforme.com/harvard-referencing.

Зразок оформлення списку використаних джерел і References

Статті подаються у форматі Word 2003 (.doc) і надсилаються на електронну адресу редколегії: kyivmusicology@glieracademy.org. Назва файлу та тема електронного листа – прізвище автора статті. Загальний обсяг статті – не менше 0,5 д. а. (20.000 знаків із проміжками).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ:

Поля: зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 2,5 см, справа – 2,5 см. Вирівнювання – з обох боків, відступ – 1,25 см, міжрядковий інтервал – множник 1,1.

Автор (ім'я та прізвище): шрифт – Times New Roman, напівжирний, курсив, кегль – 14, вирівнювання – праворуч.

До статті додається в окремому файлі Довідка про автора: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, адреса електронної пошти, контактні телефони. Ця інформація подається двома мовамиукраїнською та англійською (!). У назві документу необхідно вказати прізвище автора.

Авторам (за винятком кандидатів та докторів наук) разом зі статтею необхідно пред’являти одну завірену рецензію-відгук спеціаліста у відповідній галузі науки (доктора або кандидата наук, але не наукового керівника!).

Оформлені неналежним чином рукописи не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. У разі переробки статті автором, датою надходження рукопису до редакції вважається дата її повторного надсилання. За відмови в публікації рукописи статей авторам не повертаються.

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗНЯТИ МАТЕРІАЛ З ПУБЛІКАЦІЇ, якщо його тематика, науковий рівень та оформлення не відповідають вказаним вимогам.

Положення про конфіденційність

Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо поданих рукописів (включаючи факт їх отримання, інформацію стосовно змісту, поточного етапу процесу рецензування, зауважень рецензентів і т. ін.) жодним іншим особам, окрім авторів та рецензентів. Контактна інформація авторів рукописів, поданих до редакції «Київського музикознавства», використовується виключно з метою дотримання вимог до оформлення публікацій та не повідомляється стороннім особам.