Принципи сучасного арт-менеджменту у проведенні заходів ІХ Міжнародної Пасхальної асамблеї-2017
PDF

Ключові слова

Міжнародна Пасхальна асамблея, арт-менеджмент, музичне виконавство

Як цитувати

Rozhok, O. (2018). Принципи сучасного арт-менеджменту у проведенні заходів ІХ Міжнародної Пасхальної асамблеї-2017. Київське музикознавство, (57), 189-201. https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.16

Анотація

У статті розглянуто програми заходів під час Пасхальних асамблей, наголошено, що, формуючи їх зміст, їх організатори популяризують духовну музику, сучасне музичне виконавство. Згідно з принципами сучасного арт-управління (арт-менеджменту), важливого значення набувають критерії формування програм проведення таких акцій. Так, започаткована 2009 року, Асамблея об’єднала найкращих виконавців України ідеєю духовності під гаслом «Господи, Господи, силою Твоєю!». Від самого початку головною умовою участі в ній було виконання канонічної духовної хорової музики. Її організатори надавали перевагу духовним творам, які звучать під час Пасхальних богослужінь. Щороку ці програми збагачувалися й урізноманітнювалися відповідно до мети і завдань заходу. Програми ІІ Асамблеї-2010 мали свою специфіку – репертуарну і виконавську, боце вже був міжнародний захід. VІ Міжнародна Пасхальна асамблея-2014 відбувалась під новим гаслом – «Духовність єднає Україну» відповідно до особливої соціально-політичної ситуації, яка склалася в Україні наприкінці 2013–початку 2014 років, і це логічно відбилося у змісті програм. Під час VІІ Міжнародної Пасхальної асамблеї-2015 організатори прагнули наголосити на її миротворчій місії, протистояти дестабілізаційним викликам сучасності. Охарактеризовано заходи ІХ Міжнародної Пасхальної асамблеї-2017 – музичні діалоги, тематичні вечори, музичні присвяти, вечори пам’яті, конференції, благодійні концерти, розкрито їх значення у розкритті духовного і творчого потенціалу українського суспільства як основи для налагодження мирних відносин з іншими народами. Формуючи програми заходів, організатори і керівники проекту дбають, щоб під час їх проведення панувало творче піднесення, щоб мистецтво сприяло згуртуванню духовних сил у суспільстві, зміцнювало міжнаціональні відносини, підносило роль культурного діалогу й утверджувало його як єдино мирний і перспективний в сучасному світі.

https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.16
PDF

Посилання

1. Каган М. С. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства. Л.: Искусство, 1972. 440 с.
2. Колбер Ф. Арт-менеджмент – наука третьего тысячелетия//Арт-менеджмент. М., 2002. № 3. С. 3–10.
3. Медушевский В. Музыковедение: проблемы духовности//Советская музыка. 1988. № 5. С. 8.
4. Тульчинский Г., Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. Москва: Лань/Планета музыки, 2009. 272 с.
5. Щербина В. Діалог культур в умовах сучасного багатовимірного суспільства//Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: Зб. наук.праць. Вип. 2. Інститут культурології НАН України. К., 2011. С. 126–162.

References
1. Kagan, M.S. (1972). The morphology of art: a historical and theoretical study of the inner structure of the art world [Morfologiya iskusstva: istoriko-teoreticheskoe issledovanie vnutrennego stroeniya mira iskusstva]. L., Iskusstvo. 440 p.
2. Colbert, F. (2002). Art-management - the science of the third millennium. Art-management [Art-menedzhment – nauka tretego tyisyacheletiya. Art-menedzhment]. Moscow. № 3. P. 3–10.
3. Medushevsky, V. (1988). Musicology: the problems of spirituality. Soviet music. [Muzyikovedenie: problemyi duhovnosti. Sovetskaya muzyika]. № 5. p. 8.
4. Tulchinsky, G., Shekova, E. (2009). Management in the field of culture. Tutorial [Menedzhment v sfere kulturyi. Uchebnoe posobie]. Moscow, The Lan/The Planet of Music. 272 p.
5. Shcherbyna V. Dialogue of cultures in the conditions of modern multidimensional society. Concept of culture: theoretical and methodological and applied aspects [Dialoh kul'tur v umovakh suchasnoho bahatovymirnoho suspil'stva. Kontsept kul'tury: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty]. Collection of scientific works. Issue 2. Institute of Cultural Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. K., 2011. P. 126–162.