Д. М. Гнатюк і вітчизняне оперне виконавство (становлення особистості)
PDF

Ключові слова

музична освіта, Оперна студія, сольний спів, творче амплуа оперного виконавця, концепція сценічного втілення ролі, драматургічне завдання

Як цитувати

Bondarchuk, V. (2018). Д. М. Гнатюк і вітчизняне оперне виконавство (становлення особистості). Київське музикознавство, (57), 201-211. https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.17

Анотація

Тема висвітлює період, який став знаменним у творчій біографії Д. Гнатюка – період його навчання у Київській консерваторії. У дослідженні сфокусовано увагу на біографічних аспектах митця, які, будучи закріпленими в контекст вітчизняної соціокультурної динаміки середини ХХ століття дають можливість осягнути вектори не тільки музичної освіти, а й прослідкувати рух загальних культурно-мистецьких тенденцій часу.

https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.17
PDF

Посилання

1. Вирина Л. Отдаю голос // Советская культура. Москва. 1972. 9 декабря.
2. Гнатюк Д. М. Про нинішнє й прийдешнє // Літературна Україна. 1972. 29 вересня.
3. Драч І. Оперний світ Ю. Мейтуса // Науковий вісник Національної музично академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 34: Юлій Сергійович Мейтус. Сторінки життя і творчості. Спогади. Статті. Листи. Матеріали (До 100 річчя від дня народження). Київ, 2006. С. 172–179.
4. Зав’ялов Б. Поліпшити виховання музичних кадрів // Радянське мистецтво. 1948. 23 червня.
5. Історична довідка оперної студії Київської державної ордена Леніна консерваторії ім. П. І. Чайковського // Архів НМАУ ім. П. І. Чайковського. Ф. № Р-810.
6. Карелін Л. Іспит на зрілість // Радянське мистецтво. 1948. № 3.
7. Мейтус Ю. С. Воспоминание о Вениамине Савельевиче Тольбе // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 34 : Юлій Сергійович Мейтус. Сторінки життя і творчості. Спогади. Статті. Листи. Матеріали (До 100-ліття від дня народження). Київ, 2006. С. 195–199.
8. Наказ № 214 комітету радіофікації та радіомовлення при раді міністрів УРСР. Про створення чоловічого вокального квартету для систематичної роботи перед мікрофоном. Київ, від 6 листопада 1948 р.//Особистий архів Д. М. Гнатюка. Зберігається в родині Гнатюків. 1 арк.
9. Саєнко М. Дорога до щастя // Радянська Буковина. 1946. 29 вересня.
10. Станішевський Ю. О. Дмитро Гнатюк. Київ : Музична Україна, 1991. 167 с.
11. Стефанович М. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР імені Т. Г. Шевченка. Історичний нарис. Київ : Держвид.образ. мистецтво і муз. літ. УРСР, 1960. 208 с.
12. Суярко Т. Двадцять київських весен // Особистий архів Д. М. Гнатюка. Зберігається в родині Гнатюків. 32 арк. Рукопис.

References
1. Virina, L. (1972). Otdayu golos [I give voice]. Moscow, Soviet culture.
2. Gnatyuk D. (1972). Pro nynishnye y pryydeshnye [About current and future]. Kyiv, Literary Ukraine.
3. Drach, I. (2006). Drach I. Opernyy svit Y. Meytusa [The operatic world of Y. Mateus]. Kyiv, Р. 172-179.
4. Zavialov, B. (1948). Polipshyty vykhovannya muzychnykh kadriv [Improve education of musical cadres]. Kyiv, Soviet art.
5. Istorychna dovidka opernoyi studiyi Kyyivskoyi derzhavnoyi ordena Lenina konservatoriyi im. P. I. Chaykovskoho (1983). [Historical reference of the opera studio of the Kyiv State Orders of Lenin to the Conservatoire P. I. Tchaikovsky].
6. Karelin, L. (1948). Ispyt na zrilist [Examination on maturity]. Kyiv, Soviet art.
7. Meitus, Y. (2006). Vospominaniye o Veniamine Savel'yeviche Tol'be [Recollection of Benjamin Savelievich Tolbe]. Kyiv, Р. 195–199.
8. Order No. 214 (1948). Nakaz № 214 komitetu radiofikatsiyi ta radiomovlennya pry radi ministriv URSR [of the Radio and Radio Committee of the Council of Ministers of the USSR]. Kyiv.
9. Sayenko, M. (1946). Doroha do shchastya [Road to happiness]. Soviet Bukovina.
10. Stanishevsky, Y. (1991). Dmytro Hnatyuk [Dmytro Hnatyuk]. Kyiv, Musical Ukraine.
11. Stefanovich, M. (1960). Kyyivskyy derzhavnyy ordena Lenina akademichnyy teatr opery ta baletu [The Kyiv State Orders of Lenin Academic Opera and Ballet Theater]. Kyiv.
12. Suyarko T. Dvadtsyat kyyivskykh vesen. [Twenty Kiev spring]. Kyiv, Р. 32.