Ноктюрн ор. 16 І. Я. Падеревського: стильовий та інтерпретаційний аспекти
PDF

Ключові слова

виконавські версії, інтерпретація, польські композитори, фортепіанна мініатюра, ноктюрн

Як цитувати

Nechepurenko, V. (2018). Ноктюрн ор. 16 І. Я. Падеревського: стильовий та інтерпретаційний аспекти. Київське музикознавство, (57), 231-243. https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.20

Анотація

Мета статті. Виявити стильові особливості Ноктюрну ор. 16 №4 І. Я. Падеревського, а також інтерпретаційну варіантність його тексту на прикладі виконавських версій К. Кіннера і Х. Рутковського. Проаналізувати індивідуальні риси композитора на прикладі даного твору. Методологія дослідження передбачає застосування теорії інтерпретації, розробленої В. Г. Москаленко, а також історичного та компаративного аналізу, які слугують підвалинами у даній розвідці. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше в українському музикознавстві проаналізовано Ноктюрн І.Я. Падеревського у стильовому та інтерпретаційному аспектах. Висновки. Обраний для аналізу твір І. Падеревського є яскравим зразком пізньоромантичної фортепіанної мініатюри. В ньому, з одного боку проявляється відданість створеній Ф. Шопеном традиції, а з іншого – присутні тенденції музичної мови доби fin de siècle. Прикладом багатогранності музичного тексту Ноктюрну І. Падеревського стають дві виконавські версії створені Х. Рутковським і К. Кіннером.

https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.20
PDF

Посилання

1. Зильберман Ю. Ошибка Гарольда Чарльза Шонберга. Об одной фотографии семьи Владимира Горовица//Київське музикознавство: зб. ст. НМАУ ім. П. І. Чайковського; КІМ ім. Р. М. Глієра. К., 2013. Вип. 47. С. 278–296.
2. Каньский Ю. Из истории польского исполнительства ХХ века. Советская музыка, 1997. №7. С. 111–114.
3. Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации: учебное пособие. К., 2013. 272 с.
4. Сітенко Т. Київські епізоди творчої біографії І. Падеревського//Науковий вісник (історія музики: нові факти та інтерпретації). К., 2004. №42. С. 40–51.
5. Actes des conférences. A. Cortot musicien du XX siècle, perspectives biographiques. Journées internationales Alfred Cortot. Actes des conférences 4-8 juillet 2012.
6. Bajerska A. Obraz Paryża w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski (Praca doktorska), Uniwersytet Łódzki Studium Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego. Łódź, 2017. 277 str.
7. Compagnon A. Anna de Noailles. URL: // https://www.universalis.fr/encyclopedie/anna-de-noailles/ (дата звернення: 15.04.2018).
8. Gazette artistique de Nantes: journal artistique et littéraire, paraissant une fois par semaine. 16/10/1890.
9. Paprocka P., Mierzejewska M. Ignacy Jan Paderewski – kompozytor i pianista. URL: http://skorzewo.edu.pl/szkola/patron/patron.php (дата звернення: 15.04.2018).
10. Wapiński Roman. Ignacy Paderewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, 1999.

References
1. Zilberman, Yu. (2013). Mistake of Garold C. Schonberg. About one photo of the Horowitz's family [Oshy’bka Garol’da Charl’za Shonberga. Ob odnoj fotografiyi sem’yi Vladimira Gorovica]. Musicology of Kyiv: a collection of articles, NMAU named by P. I. Tchaikovsky; R. Glier Kyiv Institute of music, issue 47. p. 278–296 [in Russian].
2. Kansky, Yu. (1997). From the history of Polish performance of the XX century [Iz istorii pol’skogo ispolnitel’stva XX veka]. Soviet music, №7. p. 111–114 [in Russian].
3. Moskalenko, V. (2013). Lectures on musical interpretation: a tutorial [Lekcii po muzykal'noj interprepaciyi: uchebnoje posobije]. Kyiv, 272 p. [in Russian].
4. Sitenko, T. (2004). Kyiv episodes of I. J. Paderevsky's creative biography. Scientific herald (music history: new facts and interpretations) [Ky’yivs’ki epizody tvorchoyi biografiyi I. Paderevs’kogo. Naukovy’j visny’k (istoriya muzy’ky: novi fakty ta interpretaciyi)]. Kyiv, №42. p. 40–51 [in Ukrainian].
5. Actes des conférences. A. Cortot musicien du XX siècle, perspectives biographiques. Journées internationales Alfred Cortot. Actes des conférences 4-8 juillet 2012 [in French].
6. Bajerska, A. (2017). Obraz Paryża w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski (Praca doktorska), Uniwersytet Łódzki Studium Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego. Łódź: 277 str. [in Polish].
7. Compagnon, A. Anna de Noailles. Encyclopaedia Universalis [online]. Available at: https://www.universalis.fr/encyclopedie/anna-de-noailles/ [Accessed 15 april 2018] [in French].
8. Gazette artistique de Nantes. Journal artistique et littéraire. 16 octobre 1890 [in French].
9. Paprocka, P., Mierzejewska, M. Ignacy Jan Paderewski – kompozytor i pianista. [online]. Available at: http://skorzewo.edu.pl/szkola/patron/patron.php [Accessed 15 april 2018] [in Polish].
10. Wapiński, R. (1999). Ignacy Paderewski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 235 s. [in Polish].