П'ята симфонія А. Тертеряна як втілення східного відчуття звуку
PDF (Русский)

Ключові слова

вірменська симфонічна музика ХХ століття, Авет Тертерян, П'ята симфонія, композиційно-драматургічні аспекти, монодія, східне відчуття звуку

Як цитувати

Verdiyan, M. (2017). П’ята симфонія А. Тертеряна як втілення східного відчуття звуку. Київське музикознавство, (56), 59-69. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/40

Анотація

Розглянуто особливості симфонічного стилю А. Тертеряна на прикладі його одночастинних симфоній. Проаналізовано драматургічні та композиційні параметри П'ятої симфонії з урахуванням специфіки втілення східного відчуття звуку. Сонорика і алеаторика визначені як основні композиторські техніки в побудові композиційного профілю твору. Встановлено значення монодичної традиції як стрижневого формоутворюючого фактора та основи драматургічного розгортання матеріалу. Досліджено принципи відтворення національної музичної мови через творчу реконструкцію архаїчних символів і знаків вірменської монодії.

PDF (Русский)

Посилання

1. Арановский М. Симфонические искания. М.: Советский композитор, 1979. 288 с.
2. Аревшатян А. Монодийность как принцип мышления в симфониях Авета Тертеря-на//Музыкальная академия. 2002. №9. С. 76–79.
3. Кузнецова М. Медитативность как свойство музыкального мышления (Авет Тертерян, Арво Пярт, Валентин Сильвестров): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство»/Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. М., 2007. 26 с.
4. Маклыгин А. Сонорика//Теория современной композиции. М., 2005. С. 382–411.
5. Маклыгин А. Сонорика в музыке советских композиторов: автореф. дис. на соиска-ние ученой степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 «Музыкальное искус-ство»; Консерватория им. П. И. Чайковского. М., 1985. 28 с.
6. Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки//Laudamus. М.: Композитор, 1992. С. 129–137.
7. Савенко С. Авет Тертерян: путь к глубинам звука//Музыка из бывшего СССР: сб. ст. М.: Композитор, 1996. Вып. 2. С. 320–333.
8. Тертерян Р. Авет Тертерян. Диалоги. Ереван: Издательство ЕГК, 2010. 284 с.
9. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс: Учебник для специальных курсов кон-серваторий (музыковедческое и композиторское отделения). В 2-х частях. М.: Композитор, 2005. Часть ІI. 613 с.