Варіації Макса Регера на тему Моцарта, ор. 132 для оркестру: специфіка взаємодії «першоджерела» та оригінального тексту (на прикладі теми для варіацій)
PDF

Ключові слова

М. Регер, оркестр, темброва функціональність, «чужа» тема

Як цитувати

Petrova, M. (2017). Варіації Макса Регера на тему Моцарта, ор. 132 для оркестру: специфіка взаємодії «першоджерела» та оригінального тексту (на прикладі теми для варіацій). Київське музикознавство, (56), 99-110. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/46

Анотація

Статтю присвячено розгляду актуальної проблеми – роботи композитора з запозиченим матеріалом. Об’єктом для розгляду обрано тему з Варіацій Макса Регера на тему Моцарта, ор. 132. Порівняльний аналіз «першоджерела» та оригінального тексту М. Регера направлений на виявлення специфіки трактовки автором запозиченого матеріалу. Вказується, що основні якісні зміни відбуваються на рівні тембрового рішення. Аналіз оркестрового втілення, визначення функціонального співвідношення інструментів, тембрового розгортання дозволяє виявити прийоми стильової трансформації теми та розширення її потенціалу.

PDF

Посилання

1. Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. Л.: Музыка, 1981. 216 с.
2. Бойков В. Г. Робота над цілісністю форми в романтичних варіаційних циклах: Нав-чально-методичний посібник. Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. 96 с., нот, 18 с.
3. Жабинский К. Макс Регер. Вариации и фуга на тему В. А. Моцарта для симфониче-ского оркестра как опыт историко-культурной рефлексии//Музыка в простран-стве культуры: Избранные статьи. Ростов-на-Дону, 2005. Вып. 3. С. 235–248.
4. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII–начала XIX века. Ч. III: Поэтика и стилистика. М.: Издательский Дом «Композитор», 2007. 376 с.
5. Крейнина Ю. Макс Регер: Жизнь и творчество. М.: Музыка, 1991. 205 с., нот., ил.
6. Крейнина Ю. Регер и мастера ХХ века//Проблемы истории австро-немецкой музы-ки. Первая треть ХХ века: Сб. тр. Гос. Муз.-пед. ин-т им. Гнесиных: М., 1983. Вып. 70. 160 с., нот. С. 25–34.
7. Пірієв О. Творчість Макса Регера як об’єкт наукових досліджень//Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика: Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2011. Вип. 25. С. 114–124.
8. Протопопов В. Вариационные процессы в музыкальной форме. М.: Музыка, 1967. 150 с.
9. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма: Учебник. М.; Музыка, 1987. 239 с., нот.