Плач ХХІ: сучасні тенденції інтонаційно-драматургічного осмислення жанру
PDF

Ключові слова

плачова символіка, сучасний композиторський контекст, технологічний аспект, драматургічна роль плачу

Як цитувати

Skvortsova, N. (2017). Плач ХХІ: сучасні тенденції інтонаційно-драматургічного осмислення жанру. Київське музикознавство, (56), 202-211. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/60

Анотація

У статті розглянуто деякі особливості функціонування жанрово-стильових моделей плачу в новітніх творах українських композиторів ХХІ століття – Є. Петриченка, Т. Буєвського, О. Войтенка, А. Мерхеля та В. Вишинського. Увагу зконцентровано на аналізі різних типів відтворення плачової символіки й осмисленні драматургічної ролі плачу в кожному з опусів. Зроблено спробу виявити шляхи наслідування минулого композиторського досвіду та принципово нові тенденції в інтонаційно-смисловій реалізації плачу.

PDF

Посилання

1. Грушевський М. Історія української літератури. URL: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush422.htm (дата звернення: 07.12.2016).
2. Короткевич В. Дикая охота короля Стаха. URL: http://lib.meta.ua/book/18725 (дата звернення: 15.12.2015).
3. Острих О. «Реквієм-квартет» Євгена Петриченка як приклад сучасного українсь-кого камерно-інструментального твору//Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Виконавське мистецтво. Львів: Сполом, 2012. С. 276–281.
4. Скворцова Н. Жанр голосіння у дзеркалі композиторських пошуків сучасності//Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Принципи організації руху в музичному творі: збірка наукових статей [упорядник В. Г. Москаленко]. К., 2014. Вип. 111. С. 32–42.
5. Соломонова О. «И когда смеётся лицо – вместе с ним не веселится ум»: Смеховое зазеркалье русской музыкальной классики. Монография. К.: ТОВ «Задруга», 2006. 380 с.
6. Ущапівська О. Творчість Є. Петриченка: до проблеми визначення основних пара-метрів стилю композитора//Актуальні проблеми історії, теорії та практики ху-дожньої культури: Збірник наук. праць. К.: Міленіум, ДАККІМ Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. 2010. Вип. XXIV. С. 243–249.