Особливості вокальної манери у виконанні партесних творів: нові концепції та гіпотези
PDF

Ключові слова

партесні твори, вокальна манера, умовний орієнтир, тембр, артикуляція, дикція, виконавська інтерпретація, українське бароко

Як цитувати

Marchenko, M. (2017). Особливості вокальної манери у виконанні партесних творів: нові концепції та гіпотези. Київське музикознавство, (56), 224-231. Retrieved із https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/62

Анотація

Статтю присвячено проблемі системного, осмисленого підходу до питання встановлення умовного еталону, орієнтиру інтерпретації вокальної манери партесних творів в контексті напряму «історично-орієнтоване виконавство». Розглядаються 4 важливих сегменти поставленого питання: специфіка тембрового забарвлення, особливості формування голосних та приголосних звуків (тобто артикуляція та дикція), техніка дихання та техніка звуковидобування. Стаття містить наукове обґрунтування даної проблеми, у ній розглядаються сучасні виконавські підходи щодо інтерпретації даного аспекту звукового тексту, а також даються «практичні поради» для виконавців, які мають у своєму репертуарі партесні твори.

PDF

Посилання

1. Буцкая С. К проблеме народных первоистоков в партесном многоголосии//Методы музыкально-фольклористического исследования. Сб.науч.тр. М., 1989. С. 88–96.
2. Владишевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. 472 с.
3. Герасимова-Персидская Н. Деякі питання текстологічного аналізу//Питання мето-дології радян. теорет. музикознавства: Збірник статей/[Упоряд. проф. Н. О. Горюхіна.]. К., 1982. №13. С. 37–54.
4. Герасимова-Персидская Н. Діалог з минулим//Музика, 1979. №6. С. 8.
5. Герасимова-Персидська Н. Італійські впливи у українській музиці XVII ст.//Музична культура Італії та Франції: від бароко до романтизму (проблеми стилю та міжку-льтурних контактів): зб. наукових праць. К., 1991. С. 17–25.
6. Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М.: Музыка, 1983. 288 с.
7. Герасимова-Персидская Н. Роль слова в знаменном распеве и партесном многоголо-сии//Musica Antiqua Europae Orientatis. Быдгощ, 1975. Т.4.
8. Григорьева Г. Некоторые аспекты анализа музыкального произведения в системе современных стилевых критериев//Музыкальное произведение: сущность, аспекты анализа: Сборник статей/[сост. И. А. Котляревский, Д. Г. Терентьев.]. К.: Музич-на Україна, 1988. С. 61–70.
9. Даньшина Н. В.Специфіка виконання ренесансної вокальної музики в умовах вітчиз-няної хорової практики:дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата мисте-цтвознавства: спец: 17.00.03. «Теорія та історія культури», 2013. 299 с.
10. Дилецкий Н. Идея Грамматики Мусикийской / [публикации, перевод, исследование и комментарии Протопопова]. М.: Музыка, 1979. 640 с.
11. Куземська Ганна. Якою мовою молилася давня Україна: Правила української транс-літерації церковнослов’янських текстів. К.: КЖД «Софія», 2012. 112 с.
12. Кузьмінській І. Витоки, музична теорія та виконавська практика партесного ба-гатоголосся: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвоз-навства: спеціальність; 17.00.03 «Музичне мистецтво». К., 2014. 171 с.
13. Кузьмінський І. Львівський рукопис «Граматика Музикальна»: джерело пізнання теорії та практики партесної творчості М. Дилецького // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. К., 2009. Вип. 88. Старовинна музика. Сучасний погляд.Ч.1 С. 200–209.
14. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Єтратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї в Україні (XVI–початок XVII ст.)/АН УРСР. Інститут філософії; Відп. ред. Горський В. С. К.: Наукова думка, 1990. 384 с.
15. Шуміліна О.Стильова динаміка української духовної музики XII–XIII ст. за матеріалами рукописних колекцій. Донецьк, 2012. 299 с.