Співвідношення музичного та поетичного ритму в ранніх вокальних циклах Валентина Бібіка
PDF

Ключові слова

пісня, романс, співвідношення музичного та поетичного ритму, ранні вокальні цикли В. Бібіка

Як цитувати

Kalinina, A. (2019). Співвідношення музичного та поетичного ритму в ранніх вокальних циклах Валентина Бібіка. Київське музикознавство, (58), 42-53. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.04

Анотація

Розглядаються принципи втілення віршового ритму в трьох ранніх вокальних циклах В. Бібіка – «Пісні батьківського дому», «Акварелі» та «Два інтермецо», які відбивають пошуки композитора власного шляху у цій жанровій сфері на ранньому етапі творчості. У першому опусі автор використовує різні типи вокалізації віршованого тексту, однак залишається у руслі традиції. Для одночастинної композиції «Акварелей» притаманні сонористичні ефекти, відмова від метричної сітки, особливі прийоми виконання, які забезпечують своєрідність ритміки вокальної партії. В «Двох інтермецо» В. Бібік розширює виконавський склад, залучаючи до традиційного дуету голосу та фортепіано ще й флейту. Цей твір постає новим етапом активних пошуків композитора у жанрі камерно-вокальної музики.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.04
PDF

Посилання

1. Вєркіна Т. Б. Актуальне інтонування як виконавська проблема : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2008. 20 с.
2. Жовтис А. Л. Свободный стих // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. Т. 6. Москва, 1971. Стб. 709–711.
3. Іваницький А. І. Український музичний фольклор : підруч. для вищих навч. закладів. Вінниця : Нова книга, 2004. 320 с.
4. Мизитова А., Иванова И. Фрагменты творчества Валентина Бибика : монограф. очерки. Харьков, 2006. 126 с.
5. Ручьевская Е. Слово и музыка // Анализ вокальных произведений : учеб. пособие / отв. ред. О. П. Коловский. Москва, 1988. С. 5–80.
6. Холопова В. Ритмика Э. В. Денисова // Музыка Эдисона Денисова. Москва, 1995. С. 24–39.

1. Verkina, T. (2008). Actual intonation as the performing problem. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].
2. Zhovtis, A. (1971). Free verse. Kratkaya literaturnaya entsiklopediya. A. Surkov (Ed.). Mosсow [in Russian].
3. Ivanyczkyj, A. (2004). Ukrainian folk music. Vinnytsa: Nova knyga [in Ukrainian].
4. Mizitova, A., Ivanova, I. (2006). Fragments of Valentine Bibik’s creative work. Kharkiv [in Ukrainian].
5. Ruchievskaya, E. (1988). Word and music. In: Analysis of vocal works. O. Kolovskiy (Ed.). Mosсow [in Russian].
6. Holopova, V. (1995). Rhythmic by E. V. Denisov. In: Music by Edison Denisov. Mosсow [in Russian].