Одночастинні симфонії Авета Тертеряна: композиційно-драматургічні аспекти (на прикладі П’ятої та Шостої симфоній)
PDF

Ключові слова

вірменська симфонічна музика ХХ століття, одночастинна симфонія, Авет Тертерян, П’ята симфонія, Шоста симфонія, монодія, реквієм

Як цитувати

Verdiian, M. (2019). Одночастинні симфонії Авета Тертеряна: композиційно-драматургічні аспекти (на прикладі П’ятої та Шостої симфоній). Київське музикознавство, (58), 66-78. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.06

Анотація

Розглянуто особливості симфонічного стилю А. Тертеряна на прикладі його одночастинних симфоній. Проаналізовано драматургічні та композиційні параметри П’ятої та Шостої симфоній. Сонорика, алеаторика та мікрохроматика визначені як основні композиторські техніки в побудові композиційного профілю творів. П’яту симфонію проаналізовано з урахуванням специфіки втілення східного відчуття звуку. Встановлено значення монодичної традиції як стрижневого формоутворюючого фактора та основи драматургічного розгортання матеріалу.

У концепції Шостої симфонії виявлено зв’язок із семантичним ядром реквієму. Визначено, що музика не успадковує структурних моделей жанру, але композитор зберігає в ній смислові коди заупокійної меси. Досліджено принципи відтворення архаїчних символів національної культури через використання фонем старовірменської лексики.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.06
PDF

Посилання

1. Арановский М. Г. Симфонические искания. Москва : Сов. композитор, 1979. 288 с.
2. Ковбас И. Г. Диалектика медитативности и действенности в современной симфонической драматургии (на материале советской симфонии 60–80-х годов) : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Киевская гос. конс. им. П. И. Чайковского. Киев, 1991. 20 с.
3. Кузнецова М. И. Медитативность как свойство музыкального мышления (Авет Тертерян, Арво Пярт, Валентин Сильвестров) : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Московская гос. конс. им. П. И. Чайковского. Москва, 2007. 26 с.
4. Маклыгин А. Л. Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. Москва : Композитор, 1992. С. 129–137.
5. Птушко Л. А. Стиль симфоний Авета Тертеряна : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки. Нижний Новгород, 1994. 18 с.
6. Рухкян М. А. Авет Тертерян. Творчество и жизнь. Ереван : Наири, 2002. 248 с.
7. Савенко С. И. Авет Тертерян: путь к глубинам звука // Музыка из бывшего СССР : сб. ст. Вып. 2. Москва : Композитор, 1996. С. 320–333.
8. Тертерян Р. А. Авет Тертерян. Диалоги. Ереван : Издательство ЕГК, 2010. 284 с.
9. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс : учебник для специальных курсов консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения) : в 2 частях. Часть ІI. Москва : Композитор, 2005. 613 с.
10. Klemm E. Avet Terterian – musikalischer Seismograph Armeniens. URL: http://www.terterian.org/en/on-avet-terterian/essays/ekkehard-klemm-avet-terterian-musikalischer-seismograph-armeniens/ (berufungsdatum: 24.01.2017).
11. Նավոյան Մ. Երաժշտա-տեսական մեկ հասկացության շուրջ՝ Ավետ Տերտերյանի առնչությամբ // Традиции и новаторство. Авет Тертерян – 75 : сб. ст. Ереван : Арджеш, 2005. С. 20–26.

1. Aranovskiy, M. (1979). Symphonic searches. Moscow: Sovetskiy kompozitor [in Russian].
2. Kovbas, Y. (1991). The dialectic of meditativeness and effectiveness in modern symphonic dramaturgy (based on the material of the Soviet symphony of the 1960s and 1980s). Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Russian].
3. Kuznetsova, M. (2007). Meditativeness as a property of musical thinking (Avet Terteryan, Arvo Pärt, Valentin Silvestrov). Extended abstract of PhD thesis. Moscow [in Russian].
4. Makligin, A. (1992). Textural forms of sonorous music. Laudamus. Moscow: Kompozitor, pp. 129–137 [in Russian].
5. Ptushko, L. (1994). Avet Terteryan’s symphony style. Extended abstract of PhD thesis. Nizhniy Novgorod [in Russian].
6. Ruhkyan, M. (2002). Avet Terteryan. Creativity and life. Yerevan: Nairiy [in Russian].
7. Savenko, S. (1996). Avet Terteryan: path to the depths of sound. Muzyka iz byvshego SSSR, 2, pp. 320–333 [in Russian].
8. Terteryan, R. (2010). Avet Terteryan. Dialogues. Yerevan: YEGK [in Russian].
9. Kholopov, Y. (2005). Harmony. Practical course. Vol. 2. Moscow: Kompozitor [in Russian].
10. Klemm, E. (1999). Avet Terteryan – musical seismograph of Armenia [online]. Available at: http://www.terterian.org/en/on-avet-terterian/essays/ekkehard-klemm-avet-terterian-musikalischer-seismograph-armeniens/ [Accessed 24 January 2017] [in German].
11. Navoyan, M. (2005). About a Musical-Theoretical Concept Concerning Avet Terteryan’s Music. Traditsii i novatorstvo. Avet Terteryan – 75. R. Amirhanyan. (Ed.). Yerevan: Ardzhesh, pp. 20–26 [in Armenian].