Перший фортепіанний концерт Й. Брамса та Скрипковий концерт Р. Шумана: присвята чи ремінісценція?
PDF

Ключові слова

присвята, ремінісценція, концерт, Й. Брамс, Р. Шуман

Як цитувати

Kashuba, D. (2019). Перший фортепіанний концерт Й. Брамса та Скрипковий концерт Р. Шумана: присвята чи ремінісценція?. Київське музикознавство, (58), 102-113. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.09

Анотація

Актуальність теми зумовлена потребою осягнути музичні твори Й. Брамса в аспекті його «шуманіани». Мета дослідження ‒ здійснити аналіз фортепіанного концерту Й. Брамса в контексті шуманівських ідей. У статті використані методи музичної компаративістики з позиції осмислення авторської присвяти в нотному тексті. Результатом дослідження стало встановлення подібностей та розбіжностей між обраними творами. Робиться висновок, що аналогії, які виникають між двома концертами, мають характер не присвяти, а ремінісценції.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.09
PDF

Посилання

1. Гуляницкая Н. Компаративистика // Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. Москва, 2009. C. 69‒84.
2. Меркулов А. Из наблюдений над звуковой символикой // Советская музыка. №8. 1985. C. 91‒96.
3. Торган Я. Фортепианные концерты Брамса в свете эволюции данного жанра в первой половине XIX века : автореф. дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02. Киев, 1978. 24 с.
4. Фомина Н. Прагматика посвящения в творчестве Сергея Прокофьева : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.03. Харьков, 2014. 198 с.
5. Царева Е. Иоганнес Брамс : монoграфия. Москва : Музыка, 1986. 383 с.
6. Beyer C. Klavierkonzert in D-moll. op. 15 // Musiker und ihre Werke. Johannes Brahms. Leipzig, 1897. S. 250‒265.
7. Geiringer K. Brahms: His Life and Work. Boston and New York, 1936. 432 p.

1. Gulyanitskaya, N. (2009). Comparative studies. In: N. Gulyanitskaya, ed., Methods of the music science. Moscow, pp. 69‒84 [in Russian].
2. Merkulov, A. (1985). From observations on sound symbolics. Sovetskaya muzyka, 8, pp. 91‒96 [in Russian].
3. Torgan, Y. (1978). Brahms piano concertos in the light of the evolution of this genre in the first half of the XIX century. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Russian].
4. Fomina, N. (2014). Pragmatics of initiation in the works by Sergei Prokofiev. PhD thesis. Kharkiv [in Russian].
5. Tsareva, E. (1986). Johannes Brahms. Moscow [in Russian].
6. Beyer, C. (1897). Klavierkonzert in D-moll. op. 15. In.: Musiker und ihre Werke. Johannes Brahms. Leipzig, pp. 250‒265 [in English].
7. Geiringer, K. (1936). Brahms: His Life and Work. Boston and New York [in English].