Неофольклоризм як романтична тенденція в музиці Бориса Лятошинського
PDF

Ключові слова

неофольклоризм, романтична тенденція, прямі та опосередковані фольклорно-композиторські зв’язки, поліладовість, індивідуальний композиторський стиль

Як цитувати

Martsenkivska, O. (2019). Неофольклоризм як романтична тенденція в музиці Бориса Лятошинського. Київське музикознавство, (58), 127-148. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.11

Анотація

У дослідженні увагу спрямовано на виявлення національно-стильової константи фортепіанної та камерно-інструментальної творчості композитора, що найвиразніше експонує модерні етнохарактерні неофольклорні компоненти сучасної української музики. Так, висвітлюючи національні ознаки у сучасній українській музиці, виявляємо національно-стильове явище у безпосередньому зв’язку з фольклорною традицією. У цьому контексті найпитомішим стає визначення спадкоємного зв’язку інструментальної музики із творчими уподобаннями попередників та сучасників у засвоєнні та використанні народнопісенних та народно-танцювальних джерел, а також запровадженні характерних особливостей національного музичного стилю. Доцільним в осягненні глибинного взаємозв’язку стає відтворення національної специфіки романтичного мовностильового компоненту, обумовленого безпосереднім проникненням та оновленням етнохарактерних властивостей українського виконавського інструментарію в контексті вивчення фактурних, метроритмічних та поліладових організаційних структур творчої спадщини Б. Лятошинського.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.11
PDF

Посилання

1. Арановский М. Проблемы музыкального мышления // О музыке : Проблемы анализа. Москва : Советский композитор, 1974. С. 90–129.
2. Клин В. Фортепіанна спадщина // Музика. 1975. Вип. 1. С. 7–8.
3. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка, 2000. 271 с.
4. Лобковенко І. Інтернаціональні засади творчості Б. Лятошинського // Музика. 1978. Вип. 4. С. 2–3.
5. Ляшенко І. Національні традиції в музиці як історичний процес. Київ : Музична Україна, 1973. 325 с.
6. Ніколаєва Л. Про два види фольклорно-композиторських зв’язків у радянській музиці (на прикладі фортепіанної творчості Б. Лятошинського) // Українське музикознавство. Вип. 18. Київ, 1983. С. 18–29.

1. Aranovskij, M. (1974). Problems of musical thinking. Аbout music: Problems of analysis, pp. 90–129 [in Russian].
2. Klyn, V. (1975). Piano Heritage. Muzyka, 1, pp. 7–8 [in Ukrainian].
3. Kozarenko, O. (2000). The phenomenon of the Ukrainian national musical language. Lviv: Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka [in Ukrainian].
4. Lobkovenko, I. (1978). International fundamentals of creativity of B. Lyatoshynskyi. Muzyka, 4, pp. 2–3 [in Ukrainian].
5. Lyashenko, I. (1973). National traditions in music as a historical process. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
6. Nikolaeva, L. (1983). About two kinds of folklore-composer relations in Soviet music (by the example of piano works by B. Lyatoshynskiy). Ukrainske muzykoznavstvo, 18, pp. 18–29 [in Ukrainian].