Осмислення звукового образу партесного твору через зв’язок музичного та риторичного мистецтв у XVII столітті
PDF

Ключові слова

українська барокова музика, риторика, питання-відповідь, звуковий образ, партес

Як цитувати

Marchenko, M. (2019). Осмислення звукового образу партесного твору через зв’язок музичного та риторичного мистецтв у XVII столітті. Київське музикознавство, (58), 149-161. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.12

Анотація

Статтю присвячено виконавському аспекту української барокової музики, а саме: осмиленню звукового образу партесного твору через зв’язок музичного та риторичного мистецтва в зазначений час. Даний феномен національної культури є предметом професійного інтересу науковців, починаючи з другої третини XX століття в теоретичному, історичному, текстологічному, джерелознавчому та інших аспектах. Однак, під час практичної роботи з твором даної епохи стає очевидною наявність суттєвої кількості «чорних плям» відносно інтерпретації та художнього осмислення твору. Отже, мета дослідження – осмислити характер звукового образу партесного твору через специфіку синтезу музичного та риторичного мистецтв в українській бароковій музиці. У дослідженні проаналізовано елементи синтаксису риторичного й музичного мистецтв в художньому тексті української барокової музики, прослідковано форми їхнього синтезу та впливу на характер звукового образу. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу та синтезу, порівняльного методу та підходів семіотики й герменевтики. Наукова новизна дослідження полягає в поглибленні наукових знань щодо особливостей інтерпретації партесного твору, відкритті нових орієнтирів для досягнення достовірності звучання твору українського бароко. Висновки. Українській бароковій музиці притаманні специфічні форми взаємодії риторичного та музичного мистецтва як на рівні окремих епізодів, так і на рівні архітектоніки цілого твору, що виявляються в «апріорній», визначальній ролі слова, декламаційності, емоційності вислову, ораторській інтонації, прагненні взаємодії зі слухачем, просторовості, «відкритості», символічності, діалогічності (принцип «питання-відповідь»), ідентифікація та реалізація яких наближає виконавця до втілення історично-достовірного звукового образу.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.12
PDF

Посилання

1. Арнонкур Н. Музика як мова звуків : науково популярне видання. Суми : Собор, 2002. 184 с.
2. Герасимова-Персидская Н. … и слово в музыку вернись // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 38 : Муз. стиль: теорія, історія, сучасність. Київ, 2004. С. 3–8.
3. Герасимова-Персидская Н. Українські партесні мотети початку XVIII століття. Київ : Музична Україна, 1991. 359 с.
4. Герасимова-Персидська Н. Хоровий концерт на Україні в XVII–XVIII столітті. Київ : Музична Україна, 1978. 180 с.
5. Гольдберг А., Аввакумов Ю., Белоненко А., Карцовник В. Трактат о музыке Юрия Крижанича // Труды Отдела древнерусской литературы. Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. Т. XXXVIII. С. 356–410.
6. Дилецкий Н. Идеа грамматики Мусикийской / публикации, перевод, исследование и комментарии В. Протопопова. Москва : Музыка, 1979. 636 с.
7. Ігнатенко Є. В. «Високий стиль» хорового концерту кінця XVII–XVIII ст.: до проблеми музично-поетичної цілісності : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2005. 19 с.
8. Кузьмінський І. Витоки, музична теорія та виконавська практика партесного багатоголосся : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2014. 171 с.
9. Медведик Ю. Українська духовнопісенна творчість XVII–XVIII ст.: джерела, текстологія та жанрова стилістика : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2009. 44 с.
10. Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков / сост. текстов, пер. и общ. вступ. статья А. И. Рогова. Москва : Музыка, 1973. 244 с.
11. Свінцицька В. Іван Руткович і становлення реалізму українського малярства XVII століття. Київ : Наукова думка, 1966. 174 с.
12. Стельмащук Р. Барокові музично-риторичні фігури в українській музиці партесного стилю: тенденції, закономірності, особливості // Молодь і ринок. 2011. № 10. С. 100–104.
13. Шуміліна О. Стильова динаміка української духовної музики ХVII–XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій) : монографія / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Донецьк, 2012. 299 с.

1. Harnoncourt, N. (2002). Music as a language of sounds. Sumy: Sobor [in Ukrainian].
2. Herasymova-Persydskaia, N. (2004). ... and the word to the music come back. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho, 38, pp. 3–8 [in Russian].
3. Herasymova-Persydska, N. (1991). Ukrainian baroque motets of the early XVIIIth century. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
4. Herasymova-Persydska, N. (1978). Choir concert in Ukraine in the XVII–XVIII centuries. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
5. Goldberg, A., Avvakumov, J., Belonenko, A., Karcovnik, V. (1984). Treatise about music of Yuri Krizhanich. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, 38, pp. 356–409 [in Russian].
6. Dyletskyi, N. (1979). The idea of the Music grammar. V. Protopopov (Ed.). Moscow: Muzyka [in Russian].
7. Ihnatenko, Y. (2005). «High style» of the choral concert of the end of XVII and XVIII centuries: to the problem of musical and poetic integrity. Extended abstract of PhD thesis. Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. Kyiv [in Ukrainian].
8. Kuzminskii, I. (2014). Origins, musical theory and performing practice of partes polyphony. PhD thesis. Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. Kyiv [in Ukrainian].
9. Medvedyk, Y. (2005). Ukrainian spiritual art of the XVII–XVIII centuries: sources, textology and genre stylistics. Extended abstract of D.Sc. thesis. Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. Kyiv [in Ukrainian].
10. Rogov, A. (Ed.) (1973). Musical aesthetics of Russia in XI–XVIII centuries. Moscow: Muzyka [in Russian].
11. Svintsytska, V. (1966). Ivan Rutkovich and the formation of the realism of Ukrainian painting of the XVII century. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
12. Stelmashchuk, R. (2011). Baroque musical-rhetorical figures in Ukrainian music of partes style: tendencies, patterns, peculiarities. Molod i rynok, 10(81), pp. 100–104 [in Ukrainian].
13. Shumilina, O. (2012). Style dynamics of Ukrainian spiritual music of XVII–XVIII centuries (based on manuscript collections). Donetsk [in Ukrainian].