Портрет Владислава Заремби крізь призму вокальної творчості
PDF

Ключові слова

Владислав Заремба, українсько-польські взаємини, життєвий шлях, вокальна творчість, пісні, романси, обробки

Як цитувати

Krulikovska, T. (2019). Портрет Владислава Заремби крізь призму вокальної творчості. Київське музикознавство, (58), 162-174. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.13

Анотація

У статті здійснено аналіз життєвого й творчого шляху українського композитора польського походження Владислава Заремби в контексті українсько-польських культурних та художніх традицій XIX ст.

Розглянуто тематику й зміст вокальних творів на польські та українські тексти, особливості музичної мови композитора і значення його творів у розвитку української вокальної культури ХІХ ст.

В цілому, окреслено два вектори розвитку вокальної творчості Владислава Заремби – польський та український, які свідчать про виконання високих національних завдань, спрямованих на створення професійної композиторської та виконавської школи в Україні.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.13
PDF

Посилання

1. Грищенко Ю. В., Котирло Т. В., Філіпчук Н. О. Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ–ХХ ст.) : монографія / за ред. Г. І. Сотської, С. В. Коновець. Київ, 2016. 238 с.
2. Гуль О. М. Діяльність фірми «Леон Ідзіковський» (книготоргівля, книго- та нотовидання, приватна публічна бібліотека) // Рукописна та книжкова спадщина України. 2016. Вип. 20. С. 391–400.
3. Кияновська Л. Антон Коціпінський: репрезентант польської культури в українській музиці // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вип. 27. Львів, 2013. С. 26–37.
4. Комаревич І. Л. Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальному репертуарі Соломії Крушельницької // Психологія і суспільство : теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. 2014. Спецвипуск. С. 42–44. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/15530/1/42-44.pdf (дата звернення: 15.11.2018).
5. Музыкальная энциклопедия в 6 томах / под ред. Ю. В. Келдыша. Москва: Советская энциклопедия. 1973–1982. Том 3: Коципинский А. C. 384.
6. Ніколаєнко О. Твердиня польськості: національна місія жінки у польській родині Наддніпрянщини на межі ХІХ–ХХ ст. // Україна модерна : міжнародний інтелектуальний часопис. 14.05.2016. URL: http://uamoderna.com/md/nikolaenko-polish-women (дата звернення: 11.11.2018).
7. Озимовська А. Історіографія польських музикантів-педагогів на Поділлі // Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 489–496.
8. Печенюк М. А. Музично-творча діяльність мистців Поділля – сучасників Ференца Ліста // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. «Ференц Ліст і Україна. Ференц Ліст і Поділля. Музично-педагогічний аспект» (22–23 вересня 2011 р., м. Хмельницький) / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2011. Вип. 1. С. 51–53.
9. Познанський Б. Воспоминания о польском восстании в Украине 1863 года (окончание) // Киевская старина: ежемесячный исторический журнал. 1885. № 12. С. 571–611.
10. Прокопчук В. С. Владислав Заремба – український і польський композитор // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції (м. Хмельницький, 23–24 червня 1999 року). Хмельницький: Поділля, 1999. С. 562.
11. Прокопчук В. С. Подільські сторінки в біографії і творчості Тараса Шевченка // Українська біографістика. 2014. Вип. 11. С. 160–170.
12. Риман Г. Музыкальный словарь / пер. с 5-го нем. изд., доп. рус. отд. Москва; Лейпциг, 1896. 1660 с.
13. Старенький І. Кам’янецький піаніст // Кам’янецький часопис «Ключ». 30.10.2015. URL: http://klych.com.ua/articles/history/kamyanetskyy-pianist/ (дата звернення: 03.10.2018).
14. Театр и искусство. Киев, 1902. № 44. 803 с.
15. Ярцун Ю. О. Повсякденне життя шляхти Київської губернії (кін. ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) : дис. … канд. історичних наук (доктора філософії) : 07.00.01 «Історія України» (032 – Історія та археологія) / Уманський держ. пед. університет ім. Павла Тичини. Умань, 2018. 234 с.

1. Grishchenko, Y., Kotyrlo, T., Filipchuk, N. (2016). Development of professional experience of teachers-musicians in higher educational establishments of Ukraine (ХVІІІ–ХХ centuries). G. Sotska, S. Konovets (Eds.). Kyiv [in Ukrainian].
2. Gul, O. (2016). The activities of the firm «Leon Idzikovsky» (book trade, book and notebooks, private public library). Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 20, рр. 391–400 [in Ukrainian].
3. Kiyanovskaya, L. (2013). Anton Kostiрinsky: Representative of Polish culture in Ukrainian music. Naukovi Zbirky Lvivskoi Natsionalnoi Muzychnoi Akademii im. M. V. Lysenka, 27, pp. 26–37 [in Ukrainian].
4. Komarevich, I. (2014). Poetry of Taras Shevchenko in the chamber vocal repertoire of Solomia Krushelnytska [online]. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/15530/1/42-44.pdf [Accessed 15 November 2018] [in Ukrainian].
5. Music Encyclopedia in 6 volumes (1973-1982) / ed. Yu. V. Keldysh. Moscow: Soviet Encyclopedia, Volume 3: Cotsipinsky А., р. 384 [in Russian].
6. Nikolayenko, O. (2016). The solidity of polity: the national mission of a woman in the Polish family of the Dnieper at the turn of the nineteenth and twentieth centuries [online]. Available at: http://uamoderna.com/md/nikolaenko-polish-women [Accessed 15 November 2018] [in Ukrainian].
7. Ozimovskaya, A. (2013). Historiography of Polish musicians-teachers in Podillia. Pedahohichnyi Dyskurs, 15, рр. 489–496 [in Ukrainian].
8. Pechenyuk, M. (2011). Music and creative activity of the artists of Podillia –contemporaries of Ferenc Liszt. Aktualni pytannya mystetskoyi pedahohiky. I. M. Shorobura (Eds.). Khmelnytsky: HGPA, 1, рр. 51–53 [in Ukrainian].
9. Poznanskyy, B. (1885). Recollections of the Polish uprising in Ukraine in 1863 (ending). Kyevskaya staryna, 12, рр. 571–611 [in Russian].
10. Prokopchuk, V. (1999).Vladislav Zaremba – Ukrainian and Polish composer. In: Polyaky na Khmelnychchyni: pohlyad kriz viky. Khmelnytsky: Podillya, р. 562 [in Ukrainian].
11. Prokopchuk, V. (2014). Podilsky pages in the biography and works of Taras Shevchenko. Ukrayinska biohrafistyka, 11, рр. 160–170 [in Ukrainian].
12. Riman, G. (1896). Musical Dictionary. Trans. from the 5th German edition. Moscow; Leipzig [in Russian].
13. Starenkyy, I. (2015). Kamyanets pianist. Kamyanets magazine «Klyuch», [online] 30.10.2015. Available at: http://klych.com.ua/articles/history/kamyanetskyy-pianist/ [Accessed 3 October 2018] [in Ukrainian].
14. Teatr i iskusstvo (1902), 44 [in Russian].
15. Yartsun, Y. (2018). The daily life of the gentry of the Kyiv province (the end of the XVIII – 60th years of the XIX century). PhD thesis. Uman: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University [in Ukrainian].