Амбушур – складова частина виконавського апарату валторніста
PDF

Ключові слова

валторна, валторнове виконавство, амбушур, виконавський апарат, постановка, мундштук

Як цитувати

Churikov, Y. (2019). Амбушур – складова частина виконавського апарату валторніста. Київське музикознавство, (58), 228-239. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.17

Анотація

У статті увагу зосереджено на виконавській майстерності валторніста, яка базується на високорозвиненій техніці, що зі свого боку передбачає сформованість виконавського апарату музиканта. Вивчення складових частин виконавського апарату валторніста є актуальною науково-методичною проблемою. З’ясовано, що валторнове виконавство є складним утворенням, у якому система технічних умінь і навичок забезпечує успішність художньої інтерпретації музичних творів, а також стає джерелом ефективної виконавської діяльності. Виконавська техніка валторніста безпосередньо залежить від властивостей його виконавського апарату як складної функціональної системи, адаптованої до умов гри на валторні. При освоєнні техніки гри на валторні процес формування виконавського апарату набуває особливої значущості та складності через специфіку цього інструменту У статті розглянуто певні ознаки й особливості амбушура у валторновому виконавстві.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.17
PDF

Посилання

1. Апатский В. Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства. Киев : Национальная музыкальная академия имени П. И. Чайковского, 2006. 430 с.
2. Беленов Л. Д. Валторна : монография. Москва : Российская академия музыки имени Гнесиных, 2004. 320 с.
3. Гриценко Ю. И. Технология освоения валторны. Москва, 1991. 152 c.
4. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. Москва : Музгиз, 1962. 116 с.
5. Диков Б. А. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах : очерки. Вып. II. Москва : Музыка, 1966. С. 211–232.
6. Иванов В. Д. Словарь музыканта-духовика. Москва : Музыка, 2007. 128 с.
7. Платонов Н. И. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. Москва : Музгиз, 1958. 48 с.
8. Пушкарёв В. И. Апертура языка – формирование и развитие при игре на трубе. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 2000. 86 с.
9. Пушкарёв В. И. Методика игры на трубе [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nh0aTzCZ428&fbclid=IwAR39HLNZL1 (дата обращения: 03.02.2019).
10. Розанов С. Основы методики преподавания игры на духовых инструментах. Москва : Музгиз, 1935. 52 с.
11. Усов А. И. Вопросы теории и практики игры на валторне. 2-е изд. Москва : Музыка, 1965. 135 с.
12. Усов А. И. Пути совершенствования исполнительской техники валторниста // Методика обучения игре на духовых инструментах. Москва : Музыка, 1971. Вып. 3. С. 248–266.
13. Усов Ю. А. Портреты советских исполнителей на духовых инструментах. Москва, 1989. 342 с.
14. Фаркас Ф. Искусство игры на медных духовых инструментах / пер. с англ. В. Н. Сериковой, ред. М. В. Дерюгин. Москва : МГК имени П. И. Чайковского, 1998. 68 с.
15. Цыпин Г. М. Исполнитель и техника : учебное пособие. Москва : Академия. 1999. 186 с.
16. Якустіді І. В. Методика навчання гри на валторні. Київ : Музична Україна, 1977. 78 с.

1. Apatskij, V. (2006). Fundamentals of the theory and methods of brass music and performing arts. Kyiv: Nacionalnaja muzykalnaja akademija imeni P. I. Chajkovskogo [in Russian].
2. Belenov, L. (2004) French horn. Moscow: Rossijskaja akademija muzyki imeni Gnesinyh [in Russian].
3. Gritsenko, J. (1991). French horn development technology. Moscow [in Russian].
4. Dikov, B. (1962). Methods of learning to play wind instruments. Moscow: Muzyka [in Russian].
5. Dikov, B. (1966). About working on scales. Metodika obuchenija igre na duhovyh instrumentah. Vol. II, рр. 211–232 [in Russian].
6. Ivanov, V. (2007). Dictionary of wind player. Moscow: Muzyka [in Russian].
7. Platonov, N. (1958). Questions on the methodology of teaching wind instruments. Moscow: Muzgiz [in Russian].
8. Pushkarev, V. (2000). The aperture of the language – the formation and development when playing the pipe. Moscow: MGK im. P. I. Chakovskogo [in Russian].
9. Pushkarev, V. (2013). Trumpet playing technique. [online] YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=nh0aTzCZ428&fbclid=IwAR39HLNZL1 [Accessed 03 February 2019] [in Russian].
10. Rozanov, S. (1935). Fundamentals of teaching to play brass instruments. Moscow: Muzyka [in Russian].
11. Usov, A. (1965). Questions of the theory and practice of playing the horn. Moscow: Muzyka [in Russian].
12. Usov, A. (1971) Ways to improve the performance technique of horn player. Metodika obuchenija igre na duhovyh instrumentah, 3, pp. 248–266 [in Russian].
13. Usov, J. (1989). Portraits of Soviet performers on wind instruments. Moscow [in Russian].
14. Farkas, F. (1998). The art of playing brass instruments. V. Serikova (Trans.). M. Derugin (Ed.). Moscow: MGK imeni P. I. Chajkovskogo [in Russian].
15. Cypin, G. (1999). Artist and technology. Moscow: Akademija [in Russian].
16. Yakustіdі, І. (1977). Methods of teaching to play the horn. Kyiv: Muzychna Ukraiina [in Ukrainian].