Втілення творчих принципів київської вокальної школи у виконавському мистецтві співаків світового рівня
PDF

Ключові слова

вокальна школа, мистецтво, спів, голос, принципи, педагогіка

Як цитувати

Neboha, O. (2019). Втілення творчих принципів київської вокальної школи у виконавському мистецтві співаків світового рівня. Київське музикознавство, (58), 239-250. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.18

Анотація

Проаналізовано процес становлення київської вокальної школи, підкреслено важливу роль у цьому процесі педагогів О. Мишуги та О. Муравйової, а також їхніх учнів і послідовників – Д. Євтушенко, М. Донець-Тессейр та інших. З’ясовано декілька основних творчих принципів представників київської вокальної школи. Виокремлено трьох видатних українських співаків другої половини XХ ст. – М. Кондратюка, Є. Мірошниченко та А. Кочергу, на прикладі виконавської діяльності яких показано практичне втілення цих творчих принципів. Автором підкреслено, що під терміном «вокальна школа» розуміється система мистецьких принципів та прийомів, спільних для провідних педагогів київських учбових закладів та їхніх видатних випускників.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.18
PDF

Посилання

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка : сольний спів. Вид. 3-тє, доп. і перероб. Київ : Видавець Бихун В. Ю., 2017. 218 с.
2. Бондарчук В. Д. М. Гнатюк і вітчизняне оперне виконавство (становлення особистості) // Київське музикознавство : зб. наук. ст. Вип. 57. Київ, 2018. С. 201–211. URL: https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/25/24 (дата звернення: 15.05.2019).
3. Вотріна В. В. Мистецтво співу і вокальна методика М. Е. Донець-Тессейр : монографія. Київ, 2001. 273 с.
4. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва : підручник. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1997. 320 с.
5. Касьяненко М. Життя та творчість Євгенії Мірошниченко: джерелознавчий аспект : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2018. 249 с.
6. Царук С. Втілення педагогічних засад Олександра Мишуги у діяльності М. Е. Донець-Тессейр // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вип. 37 : Етномузикологія. Львів, 2015. С. 125–142.
7. Швачко Т. Співачка й актриса від Бога // Музика. 2011. № 3. С. 28–33.

1. Antonyuk, V. (2017). Vocal pedagogy: solo singing. Kyiv: Publisher Bykhun V. U. [in Ukrainian].
2. Bondarchuk, V. (2018). M. Gnatyuk and native opera performance (formation of personality). Kyivske muzykoznavstvo, [online] 57, pp. 201–211. Available at: https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/25/24 [Accessed 15 May 2019] [in Ukrainian].
3. Votrina, V. (2001). Art of singing and vocal technique of M. Donets-Tesseir. Kyiv [in Ukrainian].
4. Hnyd, B. (1997). History of vocal art. Kyiv: NMAU im. P. I. Chaykovskogo [in Ukrainian].
5. Kasyanenko, M. (2018). Life and creativity of Eugenia Miroshnichenko: source-study aspect. PhD thesis. Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts. Kharkiv [in Ukrainian].
6. Tsaruk, S. (2015). Implementation of the pedagogical principles of Alexander Mishuga in the work of M. Donets-Tesseir. Naukovi zbirky Lvivskoi natsionalnoi muzychnoi akademii im. M. V. Lysenka, 37, pp. 125–142 [in Ukrainian].
7. Shvachko, T. (2011). Singer and actress from God. Muzyka, 3, pp. 28–33 [in Ukrainian].