Збирацька спадщина Степана Турика
PDF

Ключові слова

Степан Турик, збирацька спадщина, зошит народних пісень

Як цитувати

Serko, O. (2019). Збирацька спадщина Степана Турика. Київське музикознавство, (58), 250-261. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.19

Анотація

Публікацію присвячено дослідженню рукописів народних пісень, зібраних Степаном Туриком протягом 1912–1978 років. Актуальність обраної теми зумовлена тим, що в статті вивчаються невідомі архівні матеріали, що презентують народномузичний репертуар досі малодосліджених територій станом на середину ХХ століття. У запропонованій роботі вперше здійснено аналіз збирацької спадщини С. Турика.

Усю інформацію, що міститься в рукописах нотних зошитів, спочатку було систематизовано в таблиці Excel та проаналізовано. Це дало можливість зібрати певні відомості про збирацьку діяльність (дата, місце запису) та спадщину (жанри та коментарі до народних пісень) С. Турика, дані про інформантів, а також конкретизувати деякі факти з біографії дослідника. Додатки, вміщені в статті, значно доповнюють викладену інформацію.

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.58.19
PDF

Посилання

1. Архівні матеріали із фондів Кременецького краєзнавчого музею (ККМ). Од. зб. 8604–9325. Група фольклор. Од. зб. 1–742.
2. Балади : родинно-побутові стосунки / упоряд. О. Дей, А. Ясенчук. Київ : Наукова думка, 1988. 528 с.
3. Весілля на Дубенщині: 170 українських весільних пісень, записаних учителем-пенсіонером Туриком Степаном Івановичем / упор. М. Якубчук. Кременець, 2001. 86 с.
4. Весільні пісні : у 2 т. Т. 1 / упор. М. М. Шубравська. Київ : Наукова думка, 1982. 870 с.
5. Весільні пісні : у 2 т. Т. 2 / упор. М. М. Шубравська. Київ : Наукова думка, 1982. 679 с.
6. Пісні Тернопільщини: календарно-обрядова та родинно-побутова лірика : пісенник. Вип. 1 / упор. С. І. Стельмащук, П. К. Медведик. Київ : Музична Україна, 1989. 496 с.
7. Смоляк О. Ладканкові типи весільних пісень Південної Волині (на матеріалі с. Липа Дубенського району Рівненської області) // Народознавчі зошити. 2014. № 4 (118). С. 721–725.
8. Стасюк А. Балади у записах Степана Івановича Турика // Тези науково-дослідницьких робіт переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України. Тернопіль, 2016. С. 14.
9. Стасюк А. Побутові пісні у записах Степана Івановича Турика // Тези науково-дослідницьких робіт переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України. Тернопіль, 2015. С. 26–28.
10. Чернихівський Г. Турик Степан Іванович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. Т. 3 / редкол. : Г. Яворський та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2008. С. 477.

1. Archive materials from the collections of the Kremenets Museum of Local Lore (KKM), folklore group. It. 1–742 [in Ukrainian].
2. Dei, O., Yasenchuk, A. (Eds.). (1988). Ballads: Family-friendly relations. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
3. Yakubchuk, M. (Ed.). (2001). Wedding in Dubenschyna: 170 Ukrainian wedding songs recorded by teacher-pensioner Turik Stepan Ivanovich. Kremenets [in Ukrainian].
4. Shubravska, M. (Ed.). (1982). Wedding songs. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
5. Shubravska, M. (Ed.). (1982). Wedding songs. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
6. Stelmashchuk, S., Medvedyk, P. (Eds.). (1989). Songs of Ternopil region: calendar ceremonies and family and home lyrics. Songbook. Vol. 1. Kyiv: Muzychna Ukrayina [in Ukrainian].
7. Smolyak, O. (2014). Ladkancas types of wedding songs of Southern Volhynia (on the material from the village Lipa of the Dubno district of the Rivne region). Narodoznavchi zoshyty, 4 (118), pp. 721–725 [in Ukrainian].
8. Stasyuk, A. (2016). Ballads in the records of Stepan Ivanovich Turyk. In: All-Ukrainian competition-defense of scientific-research works of students-members of Ternopil Branch of Junior Academy of Sciences of Ukraine. Ternopil, p. 14 [in Ukrainian].
9. Stasyuk, A. (2015). Household songs in the records of Stepan Ivanovich Turyk. In: All-Ukrainian competition-defense of scientific-research works of students-members of Ternopil Branch of Junior Academy of Sciences of Ukraine. Ternopil, pp. 26–28 [in Ukrainian].
10. Chernihivskiy, G. (2008). Turik Stepan Ivanovich. Ternopilskiy entsiklopedichniy slovnik. Vol. 3. Ternopil: Publishing and printing company «Zbruch», p. 477 [in Ukrainian].